Τι προβλέπει το προσχέδιο για το 3ο Μνημόνιο

Posted on 13/11/2012

0


Αναδημοσίευση από το taxheaven.gr:

Μερικές από τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση και οι οποίες βρίσκονται στο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ του νέου μνημονίου που θα θα υπογράψει ο κυβέρνηση με την τρόικα.

…..
2.2 Φορολογική μεταρρύθμιση

1. Η κυβέρνηση θα προετοιμάσει μια φορολογική μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην απλούστευση του φορολογικού συστήματος, την εξάλειψη των φοροαπαλλαγών και των προνομιακών ρυθμίσεων, διευρύνοντας έτσι τη φορολογική βάση, και επιτρέποντας τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών όσο η απόδοση των εσόδων βελτιώνεται. Η μεταρρύθμιση αυτή αφορά στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.
Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εγκριθεί τον [Δεκέμβριο του 2013] για να τεθεί σε ισχύ το 2013.

α. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2012, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το πλήρες πρόγραμμα των ενδιάμεσων βημάτων – συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών πράξεων καθώς και τα τεχνικά βήματα που απαιτούνται – μέχρι το νέο φορολογικό σύστημα να τεθεί σε ισχύ. Αυτά τα ενδιάμεσα βήματα θα περιλαμβάνουν τη δημόσια διαβούλευση και τον έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

2. Μέχρι το [Μάρτιο του 2013], η κυβέρνηση θα θεσπίσει μια λειτουργική και μόνιμη διαδικασία για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων για να προσεγγίσουν τις τιμές της αγοράς, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου.

2.3. Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
Η πρόοδος στον τομέα της φορολογικής διοίκησης έχει σταματήσει τους τελευταίους μήνες λόγο του κενού εξουσίας που προκλήθηκε από τις πρόσφατες εκλογές. Η είσπραξη των εσόδων εξακολουθεί να υπολείπεται των προσδοκιών παρά την εντατική τεχνική υποστήριξη που έχει προσφερθεί για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη φορολογική διοίκηση που έχουν ήδη ενσωματωθεί και παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
Άμεσες ενέργειες θα μπορούσαν να επαναφέρουν την κατάσταση στο σωστό δρόμο. Ένα ξεκάθαρο και εστιασμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα αποφασιστεί τους επόμενους μήνες θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλες τις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος.
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα και τις ανάγκες μιας εξελισσόμενης οικονομίας. Η κυβέρνηση θα μεταρρυθμίσει το ισχύον σύστημα για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αυτονομία για την υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης, ειδικά για τις καθημερινές εργασίες, αφήνοντας τα θέματα της πολιτικής στα χέρια της κυβέρνησης. Αυτό το πλαίσιο θα είναι ανάλογο με αυτό των οικονομιών χωρών του ΟΟΣΑ και της EE. Η μεταρρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρόπο σταδιακό και με προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων μετά από κάθε βήμα.
» Η αναδιοργάνωση των εφοριών θα πρέπει να γίνει για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και η είσπραξη των φόρων, με τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ομάδων φορολογουμένων (π.χ., μονάδα ελέγχου εταιριών με μεγάλα εισοδήματα, μονάδα ελέγχου υψηλού ατομικού εισοδήματος, και μεγαλο-οφειλετών), και τη συνένωση των τοπικών γραφείων προκειμένου να δημιουργηθούν πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες, και αντιμετωπιστεί πιθανών διαφθορά.
» Οι μέθοδοι πρέπει να βελτιωθούν για να εστιαστούν οι έλεγχοι σε θέματα ουσίας, προκειμένου να εντοπιστεί η φοροδιαφυγή και όχι απλά για να τηρηθούν οι τυπικοί κανόνες. Αυτό συνεπάγεται την αντικατάσταση του Φορολογικού Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με ουσιαστικά απλούστερους κανόνες τήρησης των φορολογικών αρχείων. Θα δημιουργηθεί νέος Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας. Επιπλέον, ο υποχρεωτικός έλεγχος του συνόλου της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να καταργηθεί, και οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στην υψηλή απόδοση των ελέγχων, με στόχο τη χρήση τεχνικών αξιολόγησης του κινδύνου.
» Η συλλογή των φόρων θα πρέπει να ενισχυθεί. Σε τοπικό επίπεδο, ομάδες εξειδικευμένου και αφοσιωμένου προσωπικού θα εγκατασταθούν στις μεγαλύτερες Δ.Ο.Υ.. Εκτός αυτού θα πρέπει να εισαχθούν κανόνες για τη διαγραφή μη εισπράξιμων οφειλών σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
» Η διοίκηση θα πρέπει να βελτιωθεί, υπό την ηγεσία του νέου Γενικού Γραμματέα με αυξημένες εξουσίες. Οι διευθυντές και οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένους στόχους επιδόσεων και να υπόκεινται σε τακτική αξιολόγηση. Ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει διευθυντές και ελεγκτές. Εκτός αυτού πρέπει να γίνει κανόνας η τακτική εναλλαγή των διαχειριστών.
» Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα σε αυτή την προσπάθεια. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής δεν βασίζονται σε χρήσιμα, παρά σε αποσπασματικά μέτρα. Η Καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως στον τομέα της φορολογίας, πρέπει να γίνει με τη χρήση νέων εργαλείων, αξιοποιώντας πλήρως τη θέληση των ανθρώπων για την καταπολέμησή της.
» Η τρέχουσα διοικητική διαδικασία ελέγχου πρέπει να αντικατασταθεί από μια οικονομικά αποδοτική υποχρεωτική προ-διακανονισμού διοικητική διαδικασία, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των περιττών φορολογικών διαφορών, έτσι ώστε να ελαφρυνθεί το βάρος των δικαστηρίων και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη επίλυση των υποθέσεων. Η κυβέρνηση θα αναλάβει μια σειρά από δράσεις Με στόχο την ενίσχυση του δημοσιονομικού συστήματος ως μέρος του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, η κυβέρνηση θα πρέπει πριν από την εκταμίευση να:
α) Νομοθετήσει για τον καθορισμό του ρόλου και των προσόντων του Γενικού Γραμματέα. Όσον αφορά τα προσόντα, θα πρέπει να είναι ένα άτομο με ανώτερη εμπειρία διαχείρισης, με τεχνογνωσία στον τομέα της φορολογίας, και με άψογη φήμη (συμπεριλαμβανομένης μεγάλης προϋπηρεσίας στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό).
β) Υιοθετήσει ενδιάμεση νομοθεσία, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο Υπουργός Οικονομικών για να μεταβιβάσει εξουσίες λήψης αποφάσεων στο Γενικό Γραμματέα. Οι αρμοδιότητες αυτές θα περιλαμβάνουν την αρμοδιότητα να λαμβάνει λειτουργικές αποφάσεις, να διενεργεί άμεσα έλεγχο των τοπικών γραφείων, να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, να αντικαταστήσει ανώτερα διευθυντικά στελέχη με χαμηλή απόδοση, να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της φορολογικής διοίκησης, καθώς
και διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες με τη δέουσα εμπιστευτικότητα.
γ) Να υιοθετήσει νομοθεσία για την ανάπτυξη έμπειρων φορολογικών ελεγκτών για δραστηριότητες που εξυπηρετούν την άμεση επιτακτική ανάγκη εσόδων, καθιστώντας πλήρως λειτουργικούς βασικούς τομείς εφαρμογής όπως η μονάδα φορολογούμενων εταιριών μεγάλου εισοδήματος και τη μεταφορά 100 ελεγκτών για την ίδρυση λειτουργικής μονάδας ελέγχου για τα εταιρικά και ατομικά υψηλά εισοδήματα αυτοαπασχολουμένων και τη στελέχωση της μονάδας με 50 έμπειρους ελεγκτές φορολογικών που θα λογοδοτούν απευθείας στον Γενικό Γραμματέα,
δ) Να καθιερώσει διαδικασίες για την κυκλική εναλλαγή των διευθυντών σε περιοδική βάση.

Άλλης δράσεις
Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:

1.1.1. Οργάνωση

1. Να διορίσει νέο Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Διοίκησης [Ημερομηνία]

2. Να νομοθετήσει προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα πολύ πιο αυτόνομη φορολογική διοίκηση και να καθοριστεί ο βαθμός αυτονομίας, το πλαίσιο διακυβέρνησης, της λογοδοσίας, τις νομικές εξουσίες του επικεφαλής της διοίκησης και την αρχική στελέχωση του οργανισμού έως τον [Φεβρουάριος του 2013]. Τον Μάρτιο του 2013 η νέα υπηρεσία θα τεθεί σε λειτουργία.

3. Να συνεχίσει τη συγκέντρωση και τη συγχώνευση των τοπικών εφοριών αφήνοντας σε λειτουργία περίπου 90 γραφεία [Ιούνιος 2013].

1.1.2 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς

1. Να αντικαταστήσει τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με σημαντικά απλούστερη νομοθεσία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα [1η Ιανουαρίου 2013,

2. Να επιταχύνει τη διαδικασία πρόσληψης και να απλοποιήσει τη διαδικασία επαναξιολόγησης των φορολογικών ελεγκτών με στόχο να επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 φορολογικών ελεγκτών σε πλήρη λειτουργία από τον [Ιούνιο του 2013].

3. Να παρουσιάζει δύο φορές το χρόνο αξιολόγηση των επιδόσεων για τους φορολογικούς ελεγκτές [Δεκέμβριος 2012].

4. Να εκδώσει διοικητική εγκύκλιο για την ενίσχυση στοχευμένων ελέγχων με βάση τις τεχνικές μελέτες αξιολόγησης κινδύνου (Δεκέμβριος 2012).

5. Να καταργήσει τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο όλες οι φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων 10 έτων θα πρέπει να ελεγχθούν ενώ να διατηρήσει το δικαίωμα να ελέγχει τα προηγούμενα έτη και τη διακριτική ευχέρεια να ελέγχει οποιοδήποτε ποσό των δηλώσεων αυτών από τα προηγούμενα έτη [Ιανουάριος 2013].

6. Να συντάξει και να δημοσιοποιήσει ένα πλήρες σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς για τη δημόσια διοίκηση,
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων για την φορολογική και τελωνειακή διοίκηση [Φεβρουάριος 2013].

7. Να υιοθετήσει νομοθεσία προκειμένου να εισαγάγει ένα σύγχρονο κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και δήλωση συμφερόντων και ένα σύστημα για την προστασία των πληροφοριοδοτών οι οποίοι καταγγέλλουν διαφθορά [Μάρτιος 2013].

8. Να διορίσει έναν εθνικό συντονιστή για την ανάληψη δράσης κατά της διαφθοράς [Απρίλιος 2013].

9. Να ενεργοποιήσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ασφαλούς άμεσου ή έμμεσου κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών [Δεκέμβριος 2012],

10. Να απαιτήσει όλα τα Υπουργεία που έχουν φορολογική σχέση τους φορολογούμενους να χρησιμοποιούν τον αριθμό αναγνώρισής τους σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές τους [Ιούνιος 2013],

11. Να ιδρύσει μια κεντρική υπηρεσία που θα συνδέσει όλους τους διαφορετικούς αριθμούς αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται σήμερα σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες [Ιούνιος 2014],

1.1.3. Φόρος εισοδήματος και συλλογή του

1. Να δημιουργήσει μονάδες διαχείρισης χρέους στις μεγαλύτερες τοπικές εφορίες και να διαθέσει σε αυτές τουλάχιστον του 10% του προσωπικού για τη λειτουργία τους [Λεκέμβριος-2012],

2. Να ολοκληρώσει την επανεξέταση της πολιτικής και των διαδικασιών για τη διαγραφή φορολογικών οφειλών και για τη διευκόλυνση της ενεργούς διαχείρισης του χρέους με τη πραγματική προοπτική της συλλογής φορολογικών εσόδων [Δεκέμβριος 2012].

3. Να αντικαταστήσει στις εφορίες τις πληρωμές με μετρητά και επιταγές με τραπεζικές μεταφορές ώστε να αποθαρρύνει τη διαφθορά και να βρει ελεύθερο χρόνο για το προσωπικό προκειμένου να ασχοληθεί με υψηλότερης προστιθέμενης αξίας εργασίες (έλεγχο, είσπραξη φόρων, συμβουλές προς φορολογούμενους)[Δεκέμβριος 2012].

4. Να δεσμευτεί ότι δεν θα υιοθετηθούν νέες φορολογικές αμνηστίες και δεν θα επεκτείνει τις υφιστάμενες για τη συλλογή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών κατά τη διάρκεια των ετών που καλύπτονται από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής (συνεχής δράση).

5. Να ενσωματώσει την είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση [Μάρτιος 2014],

1.1.4. Φορολογικές διαφορές
α) Να θέσει σε εφαρμογή μια υποχρεωτική διοικητική διαδικασία επανεξέτασης. Ο στόχος είναι να σχεδιαστεί μια υποχρεωτική διοικητική διαδικασία προσφυγής σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που θα επιτρέπει ένα ξεχωριστό υψηλού διοικητικού επιπέδου σώμα εντός του Υπουργείου Οικονομικών, στελεχωμένο με ειδικούς σε θέματα φορολογικής διαφοράς που να μπορεί να επανεξετάζει τις φορολογικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. ή να διαθέτει ελεγκτές που
θα δρουν πριν από την προσφυγή στα δικαστήρια [2ο τρίμηνο του 2013].

Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική δραστηριότητα Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
στοχεύουν στη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και του οικονομικού περιβάλλοντος και να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν οριζόντια μέτρα για τη μείωση του χρόνου και του κόστους ί) για την έναρξη επιχειρήσεων, ίί) για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για μεταποιητικές δραστηριότητες, iii) για άδεια περιβαλλοντικών έργων και δραστηριοτήτων, iv) για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, σε συνδυασμό με μέτρα για τη βελτίωση λειτουργίας του δικαστικού συστήματος.

5.1 Προώθηση αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

5.1.1 Εξορθολογισμός / εξάλειψη οιονεί φορολογικών επιβαρύνσων

Η Κυβέρνηση μέχρι τον Νοέμβριο του 2012 ολοκληρώνει τον κατάλογο των μη παλινδρομικών επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες της Επιτροπής από το Νοέμβριο του 2011 i) με τον προσδιορισμό των δικαιούχων ii) με τον καθορισμό της νομικής βάσης για κάθε συμβολή και iii) με την ποσοτικοποίηση των εισφορών που πληρώνουν οι καταναλωτές υπέρ των δικαιούχων.

Κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού για το 2013, η κυβέρνηση παύει και ανακατευθύνει τα:
ϊ. το 0,5% της επιβάρυνση που προβλέπεται στο καταστατικό έκτακτης ανάγκης 788/48 και το Νόμο 3883/1958 σχετικά με την αξία όλων των εισαγόμενων μπορευμάτων προς όφελος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, την Ακαδημία Αθήνών και για την προώθηση των εξαγωγών.
ii. την μη επιστρεφόμενη χρέωση που υπολογίζεται επί της τιμής των καυσίμων υπέρ του Ταμείου των βενζινοπωλών

Η κυβέρνηση καταργεί τη συντριπτική πλειοψηφία των οιονεί φορολογικών επιβαρύνσεων με ουδέτερο τρόπο στον προϋπολογισμό του 2014. [Οκτώβριος 2013]

5.1.2 Μείωση των διαδικαστικών και άλλων διοικητικών βαρών

1. Για να απλοποιηθεί περαιτέρω ο χρόνος και το κόστος για τη έναρξη επιχειρήσεων, η κυβέρνηση μεταξύ άλλων:

ι. εξαλείφει τους ελέγχους που διενεργείται από το One Stop Shop (OSS) για εκκρεμότητες στα ασφαλιστικά ταμεία για τους ιδρυτές, τα μέλη, και τους διευθυντές της νέας εταιρείας, έτσι ώστε να μην εμποδίζει το σχηματισμό της εταιρείας. Αντ’ αυτού, και μετά τον σχηματισμό της εταιρείας, το OSS θα κοινοποιεί σε ΙΚΑ ή / και ΟΑΕΕ τα στοιχεία των ιδρυτών της εταιρείας, έτσι ώστε το ΙΚΑ και / ή ο ΟΑΕΕ να μπορεί να λάβει όσα μέτρα κριθούν αναγκαία. [Δεκέμβριος 2012]

ii. εξαλείφει την εκ των προτέρων θεώρηση των εγγράφων (βιβλία), σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. [Δεκέμβριος Νοέμβριος 2012]

iii. επιτρέπει στο Υπουργείο Ανάπτυξης την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση επιχειρήσεων χωρίς την προηγούμενη έγκριση των επιμελητηρίων, των
συμβολαιογράφων και των δικηγόρων (πρβλ., άρθ. 12.2 του Ν. 3853/2010) [Δεκέμβριος 2012] και δημοσιεύει το καταστατικό της εταιρείας (Ιανουάριος του 2012).
ίν. μειώνει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των νέων εταιρειών όπως γίνεται και στα κράτη μέλη της EE και εντός των ορίων της κοινοτικής οδηγία περί εταιρικού δικαίου. [Δεκέμβριος 2012]

V. Ορίζει ως μη υποχρεωτική την εγγραφή των εταιρειών στα εμπορικά επιμελητήρια [Δεκέμβριος 2012] [ΖΚ4]

νί. Πριν από την εκταμίευση της δόσης καταργεί την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την σύνταξη εταιρικού καταστατικό εταιριών με κεφάλαιο άνω των € 100.000 (Πρβλ. άρθρο. 42.1 του νόμου 3026/1954). [ΖΚ5]

2. Η κυβέρνηση λαμβάνει πρόσθετα μέτρα το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013, προκειμένου να πετύχει μείωση κατά 50% στο κόστος έναρξης μιας επιχείρησης, όπως μετράται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα παρακολουθείται από το 2014 από την Παγκόσμια Τράπεζα [4° τρίμηνο του 2013]

3. Για την εφαρμογή του νόμου 3982/2011 σχετικά με την ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών σε τεχνικές εταιρίες για δραστηριότητες κατασκευής πιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις, η κυβέρνηση θα εκδώσει Προεδρικά Διατάγματα για το:

ί. Άρθρο. 4,4 του ίδιου νόμου, όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας για τεχνικούς της βιομηχανίας, υδραυλικούς, τεχνικούς υγρών και αερίων καυσίμων, ψυκτικούς και χειριστές μηχανημάτων στις κατασκευές. [4° τρίμηνο 2012]
ίί. Άρθρο 4,4, για τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας για ηλεκτρολόγους, για να μειωθεί ο αριθμός των ειδικοτήτων, να αυξηθεί η κινητικότητα των ηλεκτρολόγων εντός της ίδιας κατηγορίας και την παροχή πιστοποιήσεων από θεσμικά όργανα και ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης. [4° τρίμηνο του 2012]

Posted in: taxheaven.gr